Istorija 1993 m. rugsėjo mėnesį Vilniuje buvo įkurta Lietuvos kūno kultūros mokytojų asociacija (toliau – Asociacija). Asociacijos prezidentu buvo išrinktas Vytautas Deksnys, viceprezidente – Skaistė Byčkovienė, gen. sekretore – Nijolė Šližauskienė. Asociacijos 42 skyriai įkurti įvairiuose Lietuvos miestuose ir rajonuose jungė 823 narius. Miestų ir rajonų asociacijoms vadovauja pirmininkas ir vicepirmininkas. Asociacijos buveinė buvo Kaune, Sporto g. 6, (Lietuvos kūno kultūros akademija, Kvalifikacijos kėlimo fakultetas).

Aukščiausias LKKMA organas – respublikinė rajonų ir miestų skyrių atstovų konferencija. Tarp konferencijų veiklai vadovauja LKKMA taryba, kurioje yra devyni žmonės. Tarybos veiklai vadovauja prezidentas.

Pagrindiniai Asociacijos tikslai ir uždaviniai – rūpintis savo narių kompetencija, organizuoti ir vykdyti kūno kultūros ir sporto renginius, drauge su kitomis suinteresuotomis organizacijomis analizuoti kūno kultūros problemas Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklose.

Veiklos kryptys – siekiant gerinti kūno kultūros mokytojų profesinę kompetenciją, Asociacija organizuoja ir vykdo seminarus, konferencijas, simpoziumus, kongresus, stovyklas, parodas, konkursus. Asociacijos nariai organizuoja sportinius renginius, šventes, varžybas ir teisėjauja juose. Aktyviai bendradarbiauja su sporto mokslininkais atliekant tyrimus, rengiant mokslines publikacijas, teikia metodines rekomendacijas leidžiant studijų knygas, vadovėlius, monografijas.

Asociacija palaiko glaudžius ryšius su Lietuvos švietimo ir mokslo ministerija, Ugdymo plėtotės centru, Lietuvos sveikatos apsaugos ministerija, Lietuvos kūno kultūros ir sporto departamentu prie Lietuvos Respublikos vyriausybės, Lietuvos sporto universitetu.

LKKMA yra Lietuvos asociacijos „Sportas visiems“ narė. (padaryti aktyvų, kad paspaudus atsirastum http://www.sportasvisiems.lt/lt/asociacija/nariai.html ). LKKMA nuo 1996 m. balandžio 12 d. buvo Europos kūno kultūros asociacijos (European Physical Education Association (EUPEA) narė.

2013 m. spalio 25 d. išrinkta nauja LKKMA taryba.

Go to top